Drea


Volerte. Volerte y tot allo que aixo implica. Volerte al despertar, al menjar, al treballar, volerte inclus dormint, somiarte volente.
Volerte, eixe miracle per el que un bon día vaig decidir tirarme abisme avall amb la fe cega de que em naixqueren ales que evitaren el colp.

Volerte, en cada apartat de la meua vida. Volerte en ma casa. Y no estar mai tan segura de res com d'eixe voler.

Volerte, amb tot, volerte a canvi de res per el simple fet de volerte, volerte perque es impossible no ferho,
Volerte per canviar-ho tot, volerte per Recordarme com es dibuixaven somriures, volerte per ferme tan feliç, volerte amb tota l'anima, volerte amb totes les ganes que no sabía que tenía, volerte de manera que tota yo residixca en tu, perque en tu es l'unic lloc on vullc estar.

Volerte de totes les maneres posibles que se y que em queden per aprendre, volerte amb totes les forçes que tinc y també amb les que no tinc, volerte cada instant, perque cada intant sense volerte seria instant perdut, volerte tota una vida, convençuda de volerte en les posteriors y d'haverte volgut en les anteriors.

Volerte amb tota yo, perque ja no conec atra forma acceptable de voler.

Volerte, adorarte, tot aixo es el que faig cada segon de la meua vida desde que em vas besar aquella nit, ni mes ni menys que volerte.

edit post
Reacciones: